Общи условия за ползване

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Джермстар България" ЕООД, ЕИК 205905999, с адрес България, гр. София 1404, ж. к. Манастирски ливади, к-с Грийн резиденс, бл. 201, ап. 301А, представлявано от Благовест Събев, управител, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на уебсайт за хигенни консумативи и оборуване.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование на Доставчика: "Джермстар България" ЕООД

2.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1404, ж. к. Манастирски ливади, к-с Грийн резиденс, бл. 201, ап. 301А. Адрес за упражняване надейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1404, ж. к. Манастирски ливади, к-с Грийн резиденс, бл. 201, ап. 301А

2.3. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1404, ж. к. Манастирски ливади, к-с Грийн резиденс, бл. 201, ап. 301А, е-mail: info@cleanhands.bg, мобилен: +359 879 131 346.

2.4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205905999, администратор на личните данни

 

III. ИНФОРМАЦИЯ

3. Уебсайта на фирма Джермстар България, достъпен на адрес в интернет http://germstar.bg , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от него стоки и услуги, включително да:

3.1. Извършат регистрация и създаване на профил доброволно и напълно безплатно за разглеждане на онлайн магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

3.2. Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.3. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоките, предлагани от фирмата;

3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с фирмата, съгласно поддържаните от него средства за разплащане;

3.5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от фирма Джермстар България;

3.6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с фирма Джермстар България чрез интерфейса на страницата на фирмата, достъпна в Интернет;

4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

5. Потребителите сключват договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани от фирма Джермстар България чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://germstar.bg.

5.1. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

5.2. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба от разстояние на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

5.3. Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от фирма Джермстар България и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса в Интернет.

5.4. Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата за “Доставка и Плащане” и съгласно настоящите общи условия.

6. Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

6.1. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителя на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

7. За да използва http://germstar.bg за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него е-мейл и парола за достъп.

7.1. Е-мейла и паролата за достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн доброволна и безплатна регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

7.2. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочетох и съм съгласен/а с Общите условия" и след това "Регистрация", Потребителя декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.3. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

7.4. При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

7.5. Доставчикът има право да откаже регистрация на даден Потребител, да деактивира даден Потребител в случай, че той не е посочил коректно трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес или нарушава правата за ползване на уебсайта.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ С ФИРМА ДЖЕРМСТАР БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

8. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от Доставчика стоки в http://germstar.bg

9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба от разстояние с Доставчика по следната процедура:

9.1. Извършване на регистрация и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в онлайн магазина.

9.2. Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта става чрез идентифициране с е-мейл и парола.

9.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към кошницата със стоки за покупка.

9.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката и избор на начина на доставка.

9.5. Избор на начина на плащане.

9.6. Потвърждение на поръчката.

10. Доставчикът има право да откаже доставката на поръчаната стока в случай, че Потребителя не е посочил коректно трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

11. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

12. Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

13. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е задължен да посочва точно и недвусмислено стоката, по отношение, на която упражнява правата.

15. Потребителя може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребителите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние или при регистрацията в http://germstar.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

17. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.

17.1. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в страницата на всяка стока в сайта.

17.2. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

17.3. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителите посредством сайта на Доставчика.

17.4. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

18. Потребителя се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба от разстояние на стоки и тяхната доставка.

18.1. Потребителя избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.

19. На основание чл. 50 ЗЗП Потребителя има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора или приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приема последната стока;

19.1. Правото на отказ по чл. 19 се прилага в следните случаи:

- ако Потребителя е информирал търговеца за решението си по един от следните начини описани в чл. 19 ал. 8 , преди изтичането на срок от 14 дни съгласно чл. 50 ЗЗП;

- стоката следва да бъде върната без увреждания, не е нарушен търговския и вид, не е монтирана за хигиенното оборудване, не е използвана за консумативите и придружена от оригиналните документи, издадени от Джермстар България – поръчка и/или фактура и/или касов бон и/или товарителница и/или гаранционна карта (ако е била издадена такава);

19.2. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени/опаковани съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

19.3. В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми, включително и разходите за доставка (ако е имало такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчика е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. От сумата, която Потребителя е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако той е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

19.4. В случай, че получената стока е дефектна, Доставчикът е задължен да замени стоката с нова в рамките на един месец, считано от датата на предявяването на рекламацията от Потребителя. Всички логистични разходи са за сметка на Доставчика.

19.5. В случай, че Доставчика не замени дефектната стока в рамките на един месец Потребителя има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

19.6. В случай, че Потребителя в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, желае да я замени с друга на същата цена или на по-ниска, Доставчикът има право да не се съгласи. В случай, че Доставчика се съгласи да замени поръчаната стока, то логистичните разходи са за сметка на Потребителя.

19.7. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на 14 дневния срок.

19.8. Потребителя може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика по един от следните начини:

- като отправи писмено изявление до Доставчика на електронния адрес: sales@germstar.bg или на адрес: гр. София, ж. к. Манастирски ливади, к-с Грийн резиденс, бл. 201, вх. А, ап. 301А за Джермстар България;

- като изпрати попълнен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние на електронния адрес: sales@germstar.bg ;

- като попълни и изпрати формата за упражняване правото на отказ през сайта, след като влезне в акаунта си и избере продукта който иска да върне;

19.9. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителя трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Джермстар България не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя е съобщил на Джермстар България за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от Потребителя на Джермстар България, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

 

VII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

20. Част от представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба от разстояние съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

21. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.

22. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба от разстояние съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

23. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП прочети тук

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

24. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

24.1. Ако срокът по чл. 24 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от един месец.

25. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

25.1. Ако Потребителя не уведоми Доставчика стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

25.2. Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

- особен цвят на артикулите;

- несъвпадение на цвета упоменат в характеристиките на артикулите;

26. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

27. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на http://germstar.bg .

27.1 Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

27.1.1. Доставчика е уведомил Потребителя за направените изменения в общите условия в 7 дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Измененията по общите условия обвързват Потребителя когато той не е упражнил правото си на отказ в едномесечния срок.

27.1.2. С изричното приемане на Общите условия от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика или при потвърждение на поръчка;

27.2. Потребителя се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

28. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

28.1. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

28.2. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, вслучай че установи, че Потребителя използва http://cleanhands.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПО ДОГОВОРА

30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

31. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребители на трети лица.

32. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди,причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на http://germstar.bg и сключване на договори за покупко-продажба от разстояние с Доставчика.

33. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което http://germstar.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

34. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в http://germstar.bg.

35. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаванена достъп до информация и други сходни последствия.

36. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

37. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

38. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

39. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

40. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

41. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

42. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла начл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Телефон на потребителя на КЗП 0700 111 22. За подаване на жалби/сигнали и въпроси към КЗП, моля използвайте електронната форма за подаване на жалби/сигнали или подайте лично на гише в КЗП на адрес гр. София, пл. Славейков № 4А. Уеб сайт:https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

43. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

44. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 18 Юни 2020 г.